Zatočte s respiračními nemocemi, ke každému inhalátoru balíček plný vitamínů ZDE!

Soutěžní podmínky společnosti BIOTTER PHARMA s.r.o.

 

čl. I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových stránkách Pořadatele, případně na profilu Pořadatele na sociálních sítích Instagram či Facebook.
 2. Vztahy Pořadatele se soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak zvláštní podmínky soutěže nebo oznámení o vyhlášení soutěže, umístěné na webových stránkách Pořadatele, či na profilu Pořadatele na sociálních sítích Instagram či Facebook.

  

čl. II.

Definice použitých pojmů

 

 1. Pořadatelem je společnost BIOTTER PHARMA s.r.o., IČ: 01784889, se sídlem: Havířov, Město, Moskevská 1440/24a, PSČ: 736 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č._56656 (dále jen jako “Pořadatel“).
 2. Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována na příslušných webových stránkách Pořadatele v_souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Pořadatele, případně je registrována na sociální síti společnosti Instagram nebo Facebook a sleduje na některé z těchto sociálních síti profil Pořadatele, a_současně se účastnící soutěže vyhlášené Pořadatelem.
 3. Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností. Uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tyto data na stránce změna registrace, a to do 1 měsíce od okamžiku, kdy změna nastala.
 4. Výhercem soutěže je soutěžící, který splnil podmínky uvedené u této konkrétní soutěže a byl vybrán, vylosován či jinak určen dle podmínek dané soutěže.  
 5. Výherce vyhlašuje Pořadatel po skončení soutěže.
 6. Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání soutěže, uveřejněné Pořadatelem na jeho webových stránkách, případně na jeho profilu na sociálních sítích Instagram nebo Facebook a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.
 7. Začátkem soutěže je den označený jako začátek soutěže ve vyhlášení soutěže.
 8. Koncem soutěže je den označený jako ukončení soutěže ve vyhlášení soutěže.

   

čl. III.

Obecná pravidla soutěže

 

 1. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce, a která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 3. U každé ze soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, způsob výběru výherců, či další dodatečné podmínky.
 4. Každý soutěžící může být v soutěži v jeden okamžik zaregistrován a účastnit se soutěže pouze jednou.
 5. Soutěžící se do soutěže zapojí svým hlasováním, případně jinou formou specifikovanou v rámci vyhlášení soutěže a tím se stává aktivním soutěžícím.
 6. Každý soutěžící, který se zapojí do soutěže prohlašuje, že se účastní soutěže dobrovolně.
 7. Výherce je vyhlášen na webových stránkách Pořadatele, případně na jeho profilu na sociální síti Instagram či Facebook.
 8. Výherce je o své výhře vyrozuměn prostřednictvím elektronické pošty zaslanou Pořadatelem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci, případně soukromou zprávou zaslanou výherci na sociální síti Instagram nebo Facebook.
 9. Soutěžící, který se stal výhercem soutěže, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 7 pracovních dnů. V_opačném případě nárok na výhru zaniká.
 10. Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výherce, a to buď osobně nebo zasláním poštou na kontaktní adresu v rámci České republiky, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry výherci.
 11. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je soutěžící srozuměn.
 12. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 13. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro předání výhry.
 14. Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v_tajnosti.

  

čl. IV.

Osobní údaje

 

 1. Veškeré informace poskytnuté soutěžícím jsou považovány za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle právních předpisů o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 2. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti se společností Pořadatele. Soutěžící souhlasí s tím, že údaje výherce obsahující jméno a_příjmení mohou být uveřejněné na jeho profilu na sociální sítí Instagram a Facebook, případně na_webových stránkách Pořadatele.
 3. Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a reklamních sděleních Pořadatele.

  

čl. V.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
 3. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
 4. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svou registrací, případně svou účastí ve vyhlášené soutěži potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových stránkách.
 6. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 24. 11. 2020.